O projekcie

Projekt "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno" realizowany na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-28-149/13 zawartej w dniu 06 czerwca 2014r. z Władzą Wdrażajacą Programy Europejskie, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej. Zjawisko wykluczenia wynika z braku warunków technicznych lub finansowych. Chcąc dać szanse zdolnym dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, Gmina Rybno realizuje projekt, w ramach projektu 60 gospodarstw domowych otrzyma nieodpłatnie zestaw komputerowy oraz darmowy dostęp do Internetu. Ponadto w ramach projektu osoby, które otrzymają wsparcie w postaci sprzętu i łącza internetowego zostaną przeszkolone z zakresu obsługi komputera.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 941 657,00 zł. Gmina Rybno na realizację projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Rybno” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 otrzymała dofinansowanie w kwocie 864 657,00 zł. Trwałość projektu wynosi 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu tj. do 31 października 2020 roku.